Rozšírenévyhľadávanie

Ochrana osobných údajov a informácie pre dotknutú osobu

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÚ OSOBUPre našu spoločnosť je prioritou chrániť osobné údaje zákazníkov v zmysle platnej legislatívy, najmä v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj “ZoOOÚ”).


Dodržiavame všetky potrebné štandardy a pravidlá, a preto v zmysle príslušných ustanovení ZoOOÚ poskytujeme dotknutej osobe nižšie uvedené informácie.


 1. 1.      Vymedzenie základných pojmov


Osobný údaj – údaj týkajúci fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo (napr. meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor a pod.);

Dotknutá osoba – každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú (napr. zákazník, potenciálny zákazník, zamestnanec);

Prevádzkovateľ – každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene;

Sprostredkovateľ – každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa;

Spracúvanie osobných údajov - spracovateľské operácie s osobnými údajmi (napr. získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie);

Príjemca osobných údajov - každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou;

Tretia strana - subjekt iný než dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných údajov;

Profilovanie - akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov spočívajúceho v použití osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných znakov alebo charakteristík týkajúcich sa fyzickej osoby;

Účel spracúvania osobných údajov – dôvod, prečo prevádzkovateľ spracúva osobné údaje;

Osobitné kategórie osobných údajov – citlivé osobné údaje, ktoré majú špecifický charakter (napr. genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia);

Obmedzenie spracúvania osobných údajov - označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti;

Zodpovedná osoba - osoba určená prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ktorá plní úlohy podľa ZoOOÚ.


 1. 2.      Identifikačné a kontaktné údaje o Prevádzkovateľovi


Prevádzkovateľom osobných údajov je každá z dole uvedených spoločností, ktoré sú členmi skupiny spoločností „Europcar".


PP Rent Cars, s.r.o., IČO: 35 869 992, sídlo: Brusnicová 12316/20, 831 01 Bratislava;

Eurent Slovakia s.r.o., IČO: 35 842 598, sídlo: M. Sch. Trnavského 14, 841 01 Bratislava;


(ďalej ako „Spoločnosť Europcar" alebo „Prevádzkovateľ“).


Jednotliví členovia skupiny spoločností „Europcar" uvedení vyššie môžu v osobitných prípadoch zastávať pozíciu sprostredkovateľa voči inému prevádzkovateľovi, ktorý určí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.


 1. 3.      Kontaktné údaje zodpovednej osoby

 

Zodpovednou osobou Prevádzkovateľa je: Adrián Haďunga, korešpondenčná adresa: M.Sch.Trnavského 14, 841 01 Bratislava, e-mail: gdpr@todos.sk,

tel. č. +421 918 631 935 .

 1. 4.      Kategórie spracúvaných osobných údajov


Prevádzkovateľ spracúva len také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na to, aby mohol poskytovať svoje služby, ponúkať svoje produkty a zabezpečovať zákaznícku podporu a vždy v takom rozsahu, ktorý je potrebný na naplnenie konkrétneho účelu spracúvania osobných údajov.


V závislosti od účelu, Prevádzkovateľ spracúva najmä tieto údaje:

a)    základné identifikačné údaje - titul, meno, priezvisko, fakturačná, prípadne dodacia adresa, dátum narodenia, číslo zákazníka / identifikačné číslo zákazníka, číslo zmluvy;

b)    kontaktné údaje - e-mail, telefónne číslo, fakturačná a dodacia adresa,

c)    platobné údaje a údaje súvisiace s vykonanými platbami;

d)    údaje týkajúce sa vozidla – technické a evidenčné údaje, údaje týkajúce sa kúpy vozidla, údaje o záruke a hodnote vozidla,

e)    údaje pri skúšobných jazdách – údaje z vodičského preukazu;

f)     údaje týkajúce sa histórie zákazníka - miera spokojnosti zákazníka, údaje zhromaždené počas návštev predajcu, servisná história, história sťažností,
 

 1. 5.      Účel spracúvania osobných údajov


Účelom spracúvania osobných údajov je najmä:

-       spracovanie zmluvných a predzmluvných záväzkov v súvislosti s predajom, prenájmom a správou produktov Prevádzkovateľa a v súvislosti s poskytovaním jeho služieb;

-       oprávnený záujem Prevádzkovateľa;

-       plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa;

-       spracovanie účtovnej agendy;

-       evidencia zákazníkov;

-       marketingové služby a informovanie o novinkách týkajúcich sa produktov a služieb Prevádzkovateľa o špeciálnych kampaniach a akciových ponukách;

-       prieskum trhu a prieskum spokojnosti zákazníkov;

-       poskytnutie finančnej výhody zákazníkovi;

-       spracovanie žiadostí a podnetov;

-       spracovanie personálnej a mzdovej agendy;

-       dochádzka zamestnancov.


 1. 6.      Právny základ spracúvania osobných údajov

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je predovšetkým spracúvanie:


a)    na základe zmluvy, a to bez potreby udelenia súhlasu Dotknutej osoby

Predzmluvné vzťahy a zmluvné vzťahy sa týkajú najmä kúpy alebo prenájmu produktov Prevádzkovateľa alebo poskytovania jeho služieb, napr. objednávky, kúpno-predajné zmluvy, nájomné zmluvy, zmluvy o oprave a pod. V takom prípade sú osobné údaje spracúvané len v takom rozsahu, ktorý je nevyhnutný na uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy.

Pre tento účel je poskytovanie osobných údajov zo strany Dotknutej osoby úplne dobrovoľné. Zároveň je však nevyhnutné na uzavretie zmluvy a jej následnú správu. Bez týchto údajov nebude možné zmluvu uzavrieť.


b)    na základe oprávnených záujmov, a to bez potreby udelenia súhlasu Dotknutej osoby

Viac informácií k oprávnenému záujmu je uvedených v bode 7. tohto informačného dokumentu.


c)    na základe právneho predpisu, a to bez potreby udelenia súhlasu Dotknutej osoby

(napr. zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve)


d)    na základe súhlasu Dotknutej osoby

Súhlas sa vyžaduje keď neexistuje iný právny základ spracúvania osobných údajov a pri spracúvaní osobitných kategórií osobných údajov.


 1. 7.      Oprávnené záujmy Prevádzkovateľa


Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje na účel jeho oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov tretej strany. Tento oprávnený záujem musí prevažovať nad záujmami Dotknutej osoby.


Oprávnenými záujmami Prevádzkovateľa sú napríklad:

-       poskytovanie informácií ohľadom správy zmlúv;

-       priamy marketing, ak sa v zmysle právnych predpisov nevyžaduje súhlas;

-       vymáhanie právnych nárokov;

-       prenos osobných údajov medzi spoločnosťami, ktoré sú členmi obchodnej štruktúry „Europcar“, najmä na vnútorné administratívne účely;

-       zaistenie bezpečnosti siete a informačnej bezpečnosti;

-       zaistenie bezpečnosti prevádzkových priestorov;

-       ďalšie spracúvanie v súlade s účelom, na ktorý boli osobné údaje pôvodne získané, ak boli splnené všetky podmienky zákonného spracúvania.


 1. 8.      Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov


Príjemcami, resp. kategóriami príjemcov Prevádzkovateľa sú:

Europcar International, S.A.S.U, 2 r René Caudron, 78960 VOISINS LE BRETONNEUX

Jimpisoft, Lda , so sídlom 2780 - 195 Oeiras Portugal. FO : 501919678 

-       Todos Bratislava s.r.o., so sídlom M. Sch. Trnavského 14, 84101 Bratislava, IČO: 31319823, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 2447/B;

-       Todos Italia s.r.o., so sídlom M. Sch. Trnavského 14,84101 Bratislava, prev. Lamačská cesta 109/A, Bratislava, IČO: 35754869, zapísaná v obchodnom registri

-       Todos Exclusive s.r.o., Brusnicová 12316/20, 83101 Bratislava, IČO:  46005731, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.70255/B,

-       IPM Systems, s.r.o., IČO: 47 464 208, sídlo: Oravská Lesná 765, Oravská Lesná  029 57;

-       SECURITON Servis, spol. s.r.o., IČO: 35 693 835, sídlo: Mlynské Nivy 73, 82105 Bratislava.


 1. 9.      Zdroj, z ktorého pochádzajú osobné údaje

 

Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od Dotknutej osoby alebo od inej ako Dotknutej osoby, napr. od blízkej osoby Dotknutej osoby, od zamestnávateľa Dotknutej osoby, od poisťovne, od spolupracujúceho subjektu a pod.


 1. 10.   Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii


Prevádzkovateľ predpokladá, že uskutoční prenos osobných údajov do krajín Európskej únie, krajín, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarska, prípadne do tretích krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie. Prevádzkovateľ uskutoční prenos do tretích krajín iba za podmienky, že tieto krajiny, podľa rozhodnutia Európskej komisie, zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Ak náležité rozhodnutie Európskej komisie neexistuje prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa môže uskutočniť len vtedy, ak sa poskytnú primerané záruky ochrany osobných údajov.


Prevádzkovateľ aktuálne uskutočňuje prenos osobných údajov napr. pri využívaní cloudových služieb a elektronickej komunikácie prostredníctvom Google, ako spoločnosti certifikovanej v režime Privacy Shield, t.j. zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov.


 1. 11.   Doba uchovávania osobných údajov


Osobné údaje sa spracúvajú na nevyhnutnú dobu, najmä po dobu

-       trvania zmluvného vzťahu alebo

-       troch rokov od udelenia súhlasu pre marketingové účly alebo

-       trvania účelu, pre ktorý sa osobné údaje spracúvajú alebo

-       ustanovenú príslušným právnym predpisom (napr. doba desiatich rokov podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve)


 1. 12.   Práva dotknutej osoby


Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov nižšie uvedené práva.


a)     Právo na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak sa osobné údaje spracúvajú má právo získať prístup k týmto osobným údajom spolu s informáciami o účele spracúvania, kategóriách spracúvaných osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobe uchovávania osobných údajov, o práve na opravu osobných údajov, ich vymazanie, obmedzenie alebo namietanie ich spracúvania, ďalej o práve podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu a tiež informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Dotknutá osoba má právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.


b)     Právo na opravu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ opravil nesprávne osobné údaje (napr. pri zmene priezviska, trvalého pobytu a pod.) alebo doplnil neúplné osobné údaje.


c)     Právo na výmaz osobných údajov (Právo byť zabudnutý)

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ vymazal jej osobné údaje, ak sú splnené zákonné predpoklady na výmaz (napr. osobné údaje už nie sú potrebné na stanovený účel, po odvolaní súhlasu a pod.). Právo na výmaz osobných údajov Dotknutá osoba nemá napr. ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie, za účel archivácie, na splnenie si zákonnej povinnosti a pod.


d)     Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov na najnevyhnutnejšie zákonné dôvody (napr. ak Dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, spracúvanie osobných údajov je nezákonné a Dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia).


e)     Právo na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sú splnené ďalšie zákonné požiadavky. Uplatnením tohto práva nie je dotknuté právo na výmaz osobných údajov.


f)      Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany, pokiaľ Prevádzkovateľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami Dotknutej osoby alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania.


g)     Právo odvolať súhlas

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.


h)     Právo podať návrh na začatie konania

Dotknutá osoba alebo osoba, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach, má právo podať sťažnosť alebo iný podnet vo veci spracúvania osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/


Jednotlivé práva môže Dotknutá osoba uplatniť u každého Prevádzkovateľa uvedeného v bode 2. tohto informačného dokumentu prostredníctvom tam uvedených kontaktných údajov, t.j. telefonicky, e-mailom alebo v listinnej podobe prostredníctvom doručovacieho orgánu.


Oznámenia a opatrenia prijaté v súvislosti s uplatňovanými právami sa poskytujú bezodplatne.


Ak je však žiadosť Dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Prevádzkovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady alebo môže odmietnuť konať na základe žiadosti.


Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť Dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti v súvislosti s uplatňovaním jej práv do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Prevádzkovateľ v odôvodnených prípadoch predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Prevádzkovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení Dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.
 1. 13.   Dobrovoľnosť poskytovania osobných údajov

 

Dôvodom poskytovania osobných údajov zo strany Dotknutej osoby je predovšetkým plnenie zmluvy, resp. predzmluvné vzťahy alebo plnenie povinností ustanovených zákonom, prípadne poskytovanie informácií súvisiacich s produktami a službami Prevádzkovateľa. Podrobnejšie informácie sú uvedené v bode 5. a 6. tohto informačného dokumentu.


Poskytnutie osobných údajov zo strany Dotknutej osoby je výlučne dobrovoľné.


V prípade, že Dotknutá osoba (zákazník / potenciálny zákazník) neposkytne osobné údaje nevyhnutné pre uzatvorenie objednávky alebo zmluvy, prípadne za iným účelom, uvedené bude považované za nezáujem Zákazníka využiť ňou ponúkané služby.


 1. 14.   Automatizované individuálne rozhodovanie

 

Prevádzkovateľ pri poskytovaní svojich služieb využíva automatické spracúvanie osobných údajov - vydané bez zásahu človeka, t.j. nie manuálnymi prostriedkami (napr. profilovanie, pridelenie zľavy na základe splnenia stanovených podmienok, kamerové systémy, automatizované zasielanie noviniek a pod.). Automatické spracúvanie slúži na kvalitnejšie, presnejšie a rýchlejšie poskytovanie služieb Prevádzkovateľa.

 

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú. Dotknutá osoba má teda právo žiadať Prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania. O spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Prevádzkovateľ informuje Dotknutú osobu v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.


Uvedené právo Dotknutej osoby sa nevzťahuje na prípady kedy je spracúvanie nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy, vykonané na základe osobitného predpisu alebo založené na výslovnom súhlase Dotknutej osoby.

 

 1. 15.   Záverečné ustanovenia


Tieto informácie sú určené predovšetkým zákazníkom Prevádzkovateľa alebo potenciálnym zákazníkom, prípadne iným Dotknutým osobám.


Tieto informácie sú uverejnené na internetovej stránke Prevádzkovateľa a rovnako sú k dispozícii v listinnej podobe v mieste jeho sídla, ako aj v jednotlivých prevádzkach.


Prevádzkovateľ poskytuje tieto jasne formulované informácie v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme. Ak má Dotknutá osoba, prípadne tretia osoba, nejasnosti týkajúce sa tohto informačného dokumentu, môže sa na Prevádzkovateľa obrátiť, a to telefonicky, e-mailom, osobne v mieste sídla alebo korešpondenčne, prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 2. týchto informácií.


Tieto informácie budú pravidelne aktualizované. Uvedené znenie je platné a účinné odo dňa 25.5.2018
Volajte náš rezervačný tím +421 908 756 058 email: europcar@europcar.sk

Rovnako inteligentná aplikácia. Viac mobility.

Stiahnite si teraz mobilnú aplikáciu Europcar pre iPhone, iPad a Android!

Book a car or van rental with Europcar

Welcome to Europcar, a global leader in car rental and you can hire a car or a van from any one of our 3835 rental locations worldwide.

With over 60 years of experience in the industry, you can be sure that whether you are looking for a family car, sedan or prestige car for your business or leisure trips or need a van, Europcar has the vehicle to meet every car rental need. Make the most out of our large range of services to make car rental experience a unique experience. Make a car rental reservation online now!

 

wta logo 2016

World's Leading Car Rental Company Website

TripAdvisor Traveller's Choice 2016

TripAdvisor Traveller's Choice 2016