Rozšírenévyhľadávanie

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE NÁJOM VOZIDIEL

 


 1. I.                Zmluva o nájme vozidla
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky pre nájom Vozidiel (v texte ako VOP) sú súčasťou Zmluvy. V Zmluve a VOP sú použité aj tieto pojmy: Cenník je cenník Prenajímateľa, ktorý je prílohou Zmluvy, Strany sú spolu Prenajímateľ a Nájomca uvedení v Zmluve, a/alebo každý z nich samostatne, Vozidlo je motorové vozidlo uvedené v Zmluve spolu s Príslušenstvom Vozidla, Zmluva je zmluva o nájme Vozidla uzatvorená medzi Stranami.
 3. Prenajímateľ na základe Zmluvy prenecháva za odplatu Nájomcovi Vozidlo, aby ho Nájomca dočasne (v dojednanej dobe) užíval. Nájomca sa zaväzuje užívať Vozidlo v súlade so Zmluvou a za užívanie Vozidla zaplatiť Prenajímateľovi Nájomné.
 4. Prenajímateľ prijíma objednávky na nájom Vozidla elektronicky na stránke www.europcar.sk, telefonicky alebo osobne pobočkách Prenajímateľa, prípadne u zmluvných partnerov (v texte ako Objednávka). Objednávka musí byť vykonaná najneskôr 24 hodín pred plánovaným začatím nájmu, inak ju Prenajímateľ nie je povinný potvrdiť. Nájomca je oprávnený zrušiť Objednávku elektronicky (e-mail: europcar@europcar.sk), telefonicky alebo osobne pobočkách Prenajímateľa, bezplatne najneskôr 48 hodín pred dohodnutým začatím nájmu. Neskoršie zrušenie Objednávky je spoplatnené v zmysle platného Cenníka.
 5. Komunikácia medzi Stranami prebieha osobne na pobočkách Prenajímateľa alebo písomne alebo elektronicky prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail europcar@europcar.sk) alebo telefonicky na tel. č. +421/2 5556 6666.


 1. II.             Prevzatie a vrátenie Vozidla
 2. Prenajímateľ odovzdá Nájomcovi a Nájomca preberá Vozidlo pri podpise Zmluvy. Pri preberaní Vozidla je Nájomca povinný skontrolovať stav Vozidla, najmä:
 3. spôsobilosť Vozidla na užívanie,
 4. zjavné poškodenia,
 5. základnú funkčnosť Vozidla,
 6. prítomnosť povinnej výbavy (lekárnička, výstražný trojuholník, ťažné lano, sada na opravu pneumatík prípadne rezervné koleso, zdvihák a kľúč na montáž kolesa) vrátane prítomnosti dokladov potrebných na užívanie Vozidla a zabezpečovacích zariadení, osvedčenia o evidencii Vozidla (v texte ako Príslušenstvo),
 7. stav paliva (v texte ako PHM) a kvapaliny do ostrekovačov,
 8. mieru znečistenia Vozidla (zvnútra aj zvonka),
 9. prítomnosť potrebných dokladov vo Vozidle.
  1. Akékoľvek vady a/alebo poškodenia a/alebo pripomienky týkajúce sa Vozidla je Nájomca povinný uplatniť najneskôr pri prevzatí Vozidla a tieto musia byť okamžite oznámené Prenajímateľovi (spravidla do 10 minút), v opačnom prípade sa má za to, že Nájomca prevzal Vozidlo bez akýchkoľvek vád a/alebo poškodení a/alebo pripomienok. Akúkoľvek vadu a/alebo poškodenie, ku ktorému dôjde počas prevádzky Vozidla je Nájomca povinný okamžite oznámiť Prenajímateľovi (spravidla do 10 minút) a postupovať podľa jeho inštrukcií; ak vada a/alebo poškodenie znemožňuje užívanie Vozidla je Nájomca zároveň povinný odstaviť Vozidlo na najbližšie bezpečné miesto. Ak Nájomca nepostupuje v súlade s ustanovením tohto bodu VOP, nesie Nájomca objektívnu zodpovednosť za akékoľvek vady a/alebo škodu na Vozidle (bez ohľadu na zavinenie).
  2. Vrátenia Vozidla Nájomca:
   1. Nájomca je povinný vrátiť Vozidlo v čase ukončenia doby nájmu a na mieste dohodnutom v Zmluve; na inom mieste iba po dohode s Prenajímateľom a za poplatok podľa Cenníka, v bezchybnom stave (bez porúch, poškodení, vád, s prihliadnutím na bežné užívanie), s plnou nádržou správneho typu PHM a odovzdaným Príslušenstvom, nie nadmerne znečistené, inak zaplatí Prenajímateľovi vzniknutú škodu. V prípade nedotankovania vozidla Nájomca tiež zaplatí Prenajímateľovi čiastku zodpovedajúcu doplneným PHM do plnej nádrže, poplatok podľa Cenníka; pri doplnení nesprávneho  typu PHM zaplatí Nájomca aj čiastku zodpovedajúcu plnej nádrži správneho typu PHM a tiež nahradí Prenajímateľovi prípadné škody, ktoré mu vznikli tankovaním nesprávneho typu PHM.  Nájomca je povinný zaplatiť poplatok, za každý neodovzdaný predmet, ktorý prevzal pri začatí nájmu Vozidla tvoriaci Príslušenstvo, Nájomca zaplatí jeho hodnotu a poplatok v zmysle Cenníka.
   2. Pri vrátení Vozidla Prenajímateľ za účasti Nájomcu obhliadne Vozidlo a Strany spíšu protokol o stave Vozidla (v texte aj Protokol), v ktorom uvedú všetky zistené poškodenia/nedostatky Vozidla.
    1. Ak Strany v čase vrátenia Vozidla zistia nejaké poškodenie, ktoré nebolo uvedené pri preberaní Vozidla Nájomcom na začiatku nájmu, Nájomca potvrdí poškodenie svojím podpisom na Protokole. Prenajímateľ si v prípade tolerovaných poškodení neuplatňuje voči Nájomcovi žiadne náklady za zistené poškodenia. Zoznam tolerovaných poškodení je dostupný na webovej stránke www.europcar.sk a tiež na každej pobočke Prenajímateľa. V prípade ostatných poškodení sa postupuje v súlade s čl. VI. VOP. Ak Nájomca odmietne podpísať Protokol, Prenajímateľ postupuje podľa písm. b) a c) tohto článku.
    2. Ak Nájomca vráti vozidlo mimo otváracích hodín bez prítomnosti Prenajímateľa, kľúče od Vozidla spolu s dokladmi je Nájomca povinný odovzdať do schránky pre kľúče (tzv. Key box). Prenajímateľ vykoná obhliadku Vozidla bez prítomnosti Nájomcu.
    3. Ak Prenajímateľ zistí pri kontrole Vozidla po ukončení nájmu poškodenie a/alebo ak Nájomca odmietne podpísať Protokol, Prenajímateľ zašle Nájomcovi:

                    i.    Protokol so zobrazením a popísaním zistených poškodení,

                   ii.    fotodokumentáciu poškodení,

                 iii.    vyčíslenie a uplatnenie škody v súlade s čl. VI. VOP.

 1. Ak Nájomca odmieta zodpovednosť za škody a/alebo nesúhlasí s výškou uplatnených škôd, je povinný kontaktovať Prenajímateľa so svojim vyjadrením, a to e-mailom na adresu: europcar@europcar.sk alebo písomne najneskôr do 14 dní od doručenia uplatnenej škody Prenajímateľom. Nájomca tiež môže podať sťažnosť prostredníctvom zákazníckeho servisu na adrese: sk_customerservice@europcar.sk.
 2. Prenajímateľ poskytuje Nájomcovi časovú rezervu na vrátenie Vozidla v maximálnej dĺžke 59 minút, ktorá je zahrnutá v Nájomnom.
 3. V prípade omeškania Nájomcu s vrátením Vozidla a/alebo akejkoľvek časti Príslušenstva po uplynutí doby nájmu Vozidla, je Prenajímateľ oprávnený Vozidlo Nájomcovi odobrať, alebo uskutočniť iné opatrenia. Náklady spojené s odobratím Vozidla/inými opatreniami znáša Nájomca a je povinný zaplatiť ich Prenajímateľovi. V prípade omeškania Nájomcu s vrátením Vozidla, je Nájomca povinný platiť Nájomné až do vrátenia Vozidla a za čas omeškania s vrátením Vozidla zaplatiť Prenajímateľovi aj zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR ak napriek upozorneniu Prenajímateľa Nájomca Vozidlo nevráti ani v dodatočnej primeranej lehote určenej Prenajímateľom.


 1. III.           Nájomné a jeho splatnosť
 2. Nájomca je povinný platiť Nájomné dohodnuté v Zmluve. Nájomné je stanovené sumou za jeden deň trvania nájmu (v texte ako Denná sadzba) a počtom dní trvania nájmu. Minimálna doba nájmu je jeden deň. Za jeden deň trvania nájmu sa považuje 24 hodín od začiatku nájmu; za začiatok nájmu sa považuje čas prevzatia Vozidla Nájomcom určený dňom a hodinou. V dobe nájmu je zahrnutá aj doba uzatvorenia Zmluvy a odovzdanie a prevzatie Vozidla. Ak skutočná doba nájmu je kratšia ako 24 hodín, Prenajímateľ si uplatňuje Nájomné za obdobie jedného dňa. Ak je dohodnutá doba nájmu prekročená o viac ako 59 minút, je účtovaná ďalšia Denná sadzba.
 3. Nájomné je splatné: i/ dňom začatia nájmu, ak nájom netrvá dlhšie ako 30 dní, ii/ v prvý deň príslušného kalendárneho mesiaca, ak nájom trvá dlhšie ako 30 dní.
 4. Nájomca súhlasí a berie na vedomie, že Prenajímateľ je z dôvodu daňovej povinnosti oprávnený uplatniť Nájomné a vystaviť samostatnú faktúru za každý ukončený kalendárny mesiac nájmu, a to k poslednému dňu v mesiaci, aj v prípade, ak nájom trvá aj po prelome kalendárnych mesiacov.
 5. V Nájomnom sú zahrnuté: Základné krytie škôd, cestná daň, dohodnutý limit kilometrov, vyčistené a umyté Vozidlo. V prípade nájmu na dobu kratšiu ako jeden mesiac je povolený neobmedzený limit kilometrov. V prípade nájmu na dobu dlhšiu ako jeden mesiac, platí povolený limit kilometrov výslovne uvedený v Zmluve alebo v Cenníku; v Zmluve alebo v Cenníku je tiež uvedená sadzba poplatku za nadlimitné km. V prípade prekročenia dohodnutého limitu kilometrov sa Nájomca zaväzuje uhradiť poplatok podľa platného Cenníka za každý kilometer navyše.
 6. Prenajímateľ je oprávnený jednostranne zmeniť výšku nájomného (najmä v dôsledku zmeny výšky poistného, cestnej dane a pod.). Zmenu nájomného Prenajímateľ písomne oznámi Nájomcovi. Nájomca je oprávnený, najneskôr do troch pracovných dní od obdržania písomného oznámenia o zmene výšky nájomného, z tohto dôvodu od Zmluvy písomne odstúpiť a súčasne v tejto lehote odovzdať Vozidlo Prenajímateľovi. Ak Nájomca v uvedenej lehote od Zmluvy neodstúpi a/alebo Vozidlo neodovzdá Prenajímateľovi, má sa za to, že so zmenou nájomného súhlasí a zaväzuje sa platiť nájomné v zmenenej výške odo dňa doručenia oznámenia o zmene nájomného, ak v oznámení nie je uvedený neskorší dátum účinnosti zmeny nájomného.
 7. V prípade omeškania Nájomcu so zaplatením nájomného, je Nájomca povinný zaplatiť poplatok z omeškania vo výške podľa platných právnych predpisov z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do zaplatenia.
 8. Ak Nájomca vráti Vozidlo pred uplynutím dohodnutej doby nájmu, je povinný zaplatiť Prenajímateľovi dohodnuté nájomné za celú dohodnutú dobu nájmu, pokiaľ sa Strany nedohodnú inak.
 9. Prenajímateľ je oprávnený pri uzatvorení Zmluvy požadovať od Nájomcu primeranú zábezpeku na krytie nákladov spojených s nájmom Vozidla a prípadných škôd spôsobených Nájomcom (v texte ako Depozit). V prípade prekročenia doby nájmu a/alebo spôsobenia akejkoľvek škody na Vozidle a/alebo porušenia akejkoľvek povinnosti Nájomcu podľa Zmluvy a/alebo VOP je Prenajímateľ oprávnený použiť Depozit na zaplatenie týchto nákladov. O použití Depozitu Prenajímateľ informuje Nájomcu. Ak Prenajímateľ Depozit nepoužije, Prenajímateľ je povinný vrátiť Depozit alebo jeho nevyčerpanú časť Nájomcovi, a to do 10 dní po vysporiadaní všetkých pohľadávok Prenajímateľa voči Nájomcovi.
 10. Nájomca súhlasí s použitím jeho kreditnej karty za účelom úhrady akýchkoľvek pohľadávok Prenajímateľa voči Nájomcovi súvisiacich s nájmom Vozidla (najmä pohľadávok spojených s nájmom a užívaním Vozidla, PHM, dopravnými priestupkami a pod.), a to po dobu 36 mesiacov od ukončenia nájmu Vozidla a/alebo po dobu, pokiaľ existujú pohľadávky Prenajímateľa vyplývajúce z porušenia Zmluvy a/alebo týchto VOP Nájomcom.


 1. IV.           Všeobecné podmienky
 2. Nájomca znáša všetky náklady súvisiace s bežnou údržbou a prevádzkou Vozidla počas trvania nájmu, najmä náklady na PHM, prevádzkové kvapaliny, poplatky za užívanie diaľničných úsekov ciest, parkovné.
 3. Nájomca sa zaväzuje Prenajímateľovi nahradiť akékoľvek práva (náklady) uplatnené voči Prenajímateľovi z porušenia právnej povinnosti (najmä právnych predpisov o pravidlách cestnej premávky) počas nájmu a/alebo vyplývajúce z prevádzky Vozidla počas nájmu a/alebo z dôvodu objektívnej zodpovednosti Prenajímateľa počas trvania nájmu, a to aj keď budú voči Prenajímateľovi uplatnené po skončení nájmu.
 4. Nájomca je oprávnený používať Vozidlo len na území Európskej únie s výnimkou Rumunska, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené inak. Nájomca je povinný oznámiť Prenajímateľovi, že bude Vozidlo používať aj mimo územia SR. Vycestovanie mimo územia SR je spoplatnené v zmysle platného Cenníka.
 5. V prípade záujmu Nájomcu o dodatočné vybavenie Vozidla (napr. detské sedačky, snehové reťaze, strešné nosiče, a pod.; v texte aj Dodatočná vybavenie) alebo o dodatočnú službu (napr. ďalší vodič, pristavenie Vozidla mimo pobočku, pristavenie Vozidla mimo otváracích hodín  a pod.; v texte aj Dodatočná služba) je Nájomca povinný si tieto vyžiadať už pri Objednávke, najneskôr však pri uzatvorení Zmluvy. Dodatočné vybavenie a Dodatočná služba nie sú zahrnuté v Nájomnom a sú spoplatnené v zmysle platného Cenníka.


 1. V.              Povinnosti Nájomcu
 2. Povinnosti Nájomcu v súvislosti s nájmom Vozidla sú uvedené v prílohe (príloha 1).


 1. VI.           Poškodenie, strata, odcudzenie, zničenie Vozidla
 2. Nájomca sa zaväzuje chrániť Vozidlo pred poškodením, stratou, odcudzením, zničením a tiež dbať, aby nedošlo ku škodám na zdraví, či majetku iných osôb v texte ako Škoda). Nájomca zodpovedá za všetky takto spôsobené škody.
 3. Nájomca je povinný o každej Škode okamžite informovať Prenajímateľa a ďalej postupovať podľa jeho pokynov, inak zodpovedá za vzniknutú škodu a tiež za škodu spôsobenú Prenajímateľovi včasným nesplnením tejto povinnosti.
 4. V prípade dopravnej nehody alebo inej škody na Vozidle  je Nájomca povinný písomne oznámiť túto skutočnosť Prenajímateľovi.  Súčasťou písomného oznámenia  Nájomcu Prenajímateľovi o dopravnej nehode (škode na vozidle) musí byť aj písomná správa obsahujúca najmä mená, priezviská a adresy účastníkov dopravnej nehody a prípadných svedkov, evidenčné čísla vozidiel zúčastnených na dopravnej nehode,  označenie príslušného útvaru PZ, ktorý nehodu vyšetroval. Nájomca je povinný oznámiť vznik škody aj príslušnému útvaru PZ v ktoromkoľvek z nasledovných prípadov: i/ukladajú mu tak právne predpisy, ii/vzniknutá škoda presahuje 3.990,- EUR, iii/ Nájomca spôsobil škodu tretej osobe alebo došlo ku škode na zdraví alebo živote.
 5. V prípade vzniku Škody, je Nájomca povinný nahradiť Prenajímateľovi spoluúčasť nasledovne:
 6. vo výške 10% zo škody určenej autorizovaným servisom (min. však 700,- EUR) alebo
 7. vo výške 15% zo škody určenej autorizovaným servisom (min. však 700,- EUR) v prípade zisteného porušenia právnych predpisov o pravidlách cestnej premávky alebo
 8. v prípade úplného zničenia, straty alebo odcudzenia vozidla - vo výške podľa platného Cenníka alebo
 9. v prípade úmyselného spôsobenia škody alebo škody spôsobenej pod vplyvom alkoholu, či iných omamných, psychotropných látok, v prípade krádeže Vozidla a/alebo Príslušenstva, odmietnutia dychovej skúšky, opustenia miesta dopravnej nehody, v prípade prenechania vedenia Vozidla tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa, v prípade použitia Vozidla k jazdám do zahraničia bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa - vo výške 100% škody stanovenej autorizovaným servisom.
 10. Nájomca je v čase nájmu povinný v prípade opustenia Vozidla nenechávať technický preukaz vo Vozidle, ale nosiť ho u seba.
 11. V prípade odcudzenia alebo straty Vozidla je Nájomca súčasne povinný Prenajímateľovi vrátiť doklady (technický preukaz) od Vozidla, a ak bolo Vozidlo vybavené Príslušenstvom, ktoré bol Nájomca povinný odoberať pred opustením Vozidla, je Nájomca povinný Prenajímateľovi vrátiť aj toto Príslušenstvo.
 12. Výlučne Prenajímateľ je oprávnený k vykonaniu opravy a/alebo predpísanej pravidelnej prehliadky Vozidla, ak nie je v konkrétnom prípade uvedené inak. Za čas trvania opravy Vozidla podľa tohto ods. Nájomca nájomné neplatí. Ak Prenajímateľ poskytne v takomto prípade Nájomcovi náhradné vozidlo, je Nájomca povinný platiť nájomné aj počas doby trvania opravy/pravidelnej prehliadky pôvodne poskytnutého Vozidla.
 13. V prípade náhlej a nevyhnutnej potreby opravy Vozidla nespôsobenej Nájomcom, je Nájomca oprávnený, po predchádzajúcom písomnom odsúhlasení predmetu opravy a ceny za opravu Prenajímateľom, zadať vykonanie opravy autorizovanému servisu na území SR. Za podmienky dodržania postupu podľa tohto ods. Prenajímateľ uhradí Nájomcovi náklady vynaložené na opravu Vozidla, a to do 10 dní od predloženia dokladu o ich zaplatení Nájomcom. Za čas trvania opravy Vozidla podľa tohto ods. Nájomca nájomné neplatí.


 1. VII.         Krytie škôd
 2. Prenajímateľ poskytuje v Nájomnom Základné krytie škôd (balík Basic), ktoré zahŕňa limitované krytie v prípade krádeže Vozidla, totálnej škody, alebo poškodenia karosérie počas nájmu. Cena Základného krytia škôd je uvedená v Cenníku. Základné krytie škôd sa nevzťahuje na škody spôsobené vandalizmom, netolerované poškodenia karosérie a podvozku,  netolerované škody na sklách, svetlách a pneumatikách, osobných veciach Nájomcu a vodiča a posádky, škody spôsobené nedbanlivostným konaním vodiča, nesprávnym/nadmerným použitím Vozidla, úmyselným konaním vodiča,  transportom nebezpečného materiálu, použitím nesprávnej pohonnej hmoty a stratou kľúčov. Zoznam tolerovaných poškodení je dostupný na webovej stránke www.europcar.sk alebo na každej pobočke Prenajímateľa.  
 3. Nájomca je oprávnený zvýšiť Základné krytie škôd o doplnkové krytie, ktoré nie je zahrnuté v Nájomnom a je spoplatnené v zmysle platného Cenníka (v texte aj Doplnkové krytie). Nájomca je oprávnený vybrať si z nasledujúcich druhov Doplnkového krytia:
  1. Doplnkové krytie - Medium zahŕňa Základné krytie a škody spôsobené vandalizmom, netolerovaným poškodeniam karosérie a podvozku, netolerovaným škodám na sklách, svetlách a pneumatikách.
  2. Doplnkové krytie - Premium zahŕňa Základné krytie a Doplnkové krytie Medium a škody na osobných veciach  Nájomcu, vodiča a posádky do maximálnej výšky 300,- Eur.
  3. Balík Super havarijné krytie škody (SPCDW) –kryje škody spôsobené na vozidle pri havárii spôsobenej vodičom do ich plnej výšky. Nájomca v prípade škodovej udalosti krytej týmto poistením uhrádza len dohodnutú spoluúčasť.
  4. Balík Super krytie proti krádeži (SPCHW) –kryje škodu pri krádeži Vozidla do plnej výšky. Nájomca v prípade škodovej udalosti krytej týmto poistením uhrádza len dohodnutú spoluúčasť.


 1. VIII.      Záverečné ustanovenia
 2. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú a je platná do skončenia doby nájmu dohodnutej v Zmluve. Platnosť Zmluvy možno predĺžiť len na základe dohody Strán. Nájomca je oprávnený najneskôr 24 hodín pred uplynutím dohodnutej doby nájmu  písomne alebo emailom (e-mail europcar@europcar.sk) alebo telefonicky požiadať Prenajímateľa o predĺženie doby nájmu. Prenajímateľ je oprávnený udeliť súhlas s predĺžením doby nájmu o výslovne uvedený čas písomne alebo mailom alebo prostredníctvom textovej správy (sms); tento postup sa považuje za dohodu Strán o predĺžení doby nájmu a zároveň o predĺžení platnosti Zmluvy. Predĺženie doby nájmu si Strany potvrdia písomným dodatkom ku Zmluve.
 3. Prenajímateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť najmä: i/ v prípade omeškania Nájomcu so zaplatením nájomného alebo jeho časti o viac ako 15 dní po splatnosti; ii/ v prípade užívania Vozidla v rozpore so Zmluvou; iii/ v prípade úmrtia Nájomcu alebo zániku Nájomcu bez právneho nástupcu, iv/ v prípade poškodenia Vozidla, v/ v prípade iného podstatného alebo nepodstatného porušenia Zmluvy a/alebo VOP Nájomcom, v zmysle platných právnych predpisov. Nájom Vozidla zaniká tiež zničením, stratou alebo odcudzením Vozidla.
 4. Strany sa dohodli, že právne vzťahy zo Zmluvy, vrátane vzťahov súvisiacich s jej uzavretím, platnosťou, porušením povinností a následkami porušenia povinností, sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, a v súlade s § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka sa ich záväzkový vzťah založený Zmluvou spravuje Obchodným zákonníkom (v prípadoch kedy je Nájomca spotrebiteľom sa vzťahy z tejto Zmluvy spravujú Občianskym zákonníkom). Spory zo Zmluvy, vrátane sporov týkajúcich sa jej uzavretia a platnosti, patria do právomoci Slovenských súdov. Strany sa dohodli, že v prípade sporu bude miestne príslušným súd podľa miesta sídla Prenajímateľa.
 5. Vznikom práva na zmluvnú pokutu ani zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Strán na náhradu škody, pričom Strana je povinná nahradiť škody výlučne vo výške, ktorá presahuje zmluvnú pokutu, ak nie je v konkrétnom prípade výslovne uvedené inak.
 6. Za adresu na doručovanie pre Nájomcu sa považuje adresa uvedená v úvodnej časti Zmluvy. V prípade zmeny adresy je Nájomca povinný Prenajímateľovi doručiť písomné oznámenie s novou adresou; od momentu doručenia oznámenia sa bude táto adresa považovať za Nájomcovu adresu na doručovanie. Za adresu na doručovanie pre Prenajímateľa sa považuje adresa zapísaná v obchodnom registri. Za doručenie písomnosti v súvislosti so Zmluvou/VOP druhej Strane sa považuje, ak nie je dohodnuté inak:
  1. osobné doručenie písomnosti Strane, ktorá je povinná potvrdiť prevzatie; ak Strana odmietne prevziať písomnosť, považuje sa táto za doručenú dňom odmietnutia prevzatia písomnosti, alebo
  2. zaslanie písomnosti ako doporučenej poštovej zásielky prostredníctvom pošty; v prípade ak sa zaslaná písomnosť vráti späť ako nedoručená z akéhokoľvek dôvodu, táto sa považuje za doručenú dňom jej vrátenia, alebo
  3. iný spôsob ak je v konkrétnom prípade výslovne dohodnutý. Písomnosti, ktorých obsah sa týka platnosti, účinnosti, znenia Zmluvy, alebo ich obsah považuje doručujúca Strana za podstatný z iného dôvodu, sa považujú za doručené len, ak boli doručené spôsobom podľa bodov a. a b.
  4. Zmeny Zmluvy a/alebo týchto VOP je možné vykonať písomne, ak v konkrétnom prípade nie je uvedené inak. Rozhodujúcim znením Zmluvy a VOP je slovenské znenie, a to najmä v prípade rozporu medzi slovenskou verziou Zmluvy a/alebo VOP a ich prekladom do iného jazyka.
  5. Nájomca vyhlasuje, že si VOP prečítal, týmto v plnom rozsahu porozumel a na znak súhlasu s ich obsahom ich vlastnoručne podpísal.


V Bratislave, dňa                 

Za Prenajímateľa:                                 Za Nájomcu:

 

 

 

 

Príloha 1:

Povinnosti Nájomcu


Nájomca sa zaväzuje užívať Vozidlo výlučne na účel, na ktorý obvykle slúži, spôsobom nie viac intenzívnym ako je bežné užívanie, najmä:

 1. nepoužiť Vozidlo ani neumožniť použitie Vozidla iným osobám v stave  nespôsobilom/neoprávňujúcom na vedenie vozidla; na plochách, ktoré netvoria sústavu cestných komunikácií, na motoristických/športových podujatiach;
 2. Vozidlo nesmie predať, založiť, darovať, prenajímať a/alebo požičiavať tretím osobám,
 3. nepoužiť Vozidlo k jazdám do zahraničia bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa,
 4. dodržiavať inštrukcie Prenajímateľa a/alebo výrobcu Vozidla a/alebo jeho súčastí, príslušenstva,
 5. neprenechať vedenie/užívanie Vozidla inej osobe; uvedené neplatí pre Nájomcu, ktorý je právnickou osobou alebo podnikateľom, tento je oprávnený prenechať Vozidlo do užívania zamestnancom a/alebo členom štatutárneho orgánu Nájomcu, ak v Zmluve nie je uvedené inak; prenechanie vedenia Vozidla inej osobe podlieha predchádzajúcemu písomného schváleniu Prenajímateľa a je spoplatnené v zmysle platného Cenníka,
 6. ak je Vozidlo vybavené bezpečnostným zariadením (alarm, mechanické zabezpečenie), je Nájomca, pri každom opustení Vozidla, povinný toto zariadenie uviesť do činnosti, tak aby bolo Vozidlo po opustení riadne uzamknuté a zabezpečené; Nájomca nesmie v opustenom Vozidle ponechávať doklady k Vozidlu,
 7. ak je Vozidlo vybavené odnímateľným autorádiom, autorádiom s odnímateľným panelom alebo kódovou kartou, je Nájomca, pri každom opustení Vozidla, povinný uvedené vybrať a zabezpečiť ich proti odcudzeniu,
 8. zdržať sa vykonávania akýchkoľvek zmien na Vozidle; inak je Nájomca povinný pred ukončením nájmu uviesť Vozidlo na svoje náklady do pôvodného stavu,
 9. na žiadosť Prenajímateľa pristaviť Vozidlo v prevádzke Prenajímateľa za účelom vykonania kontroly, či je Vozidlo užívané v súlade so Zmluvou; Prenajímateľ sa zaväzuje uvedené oprávnenie nezneužívať a Nájomcu bezdôvodne neobmedzovať v užívaní Vozidla,
 10. strpieť obmedzenie užívania Vozidla v rozsahu a po dobu nevyhnutnú pre vykonanie opráv, údržby a kontroly podľa týchto VOP,
 11. pristaviť Vozidlo v prevádzke Prenajímateľa za účelom vykonania pravidelnej servisnej prehliadky, a to najneskôr keď počet najazdených kilometrov Nájomcom prekročí viac ako 500 km. V prípade porušenia tejto povinnosti je Nájomca povinný zaplatiť poplatok podľa platného Cenníka.
 12. bezodkladne oznámiť Prenajímateľovi akúkoľvek zmenu v údajoch Nájomcu uvedených v Zmluve (najmä zmenu sídla, miesta podnikania, bydliska, kontaktných údajov),
 13. udržiavať v interiéri Vozidla poriadok; v prípade neprimerane znečisteného interiéru Vozidla pri jeho vrátení je Nájomca povinný zaplatiť poplatok podľa Cenníka.
 14. Vozidlo je možné používať výlučne za účelom súkromnej prepravy osôb, zvierat, batožiny a nákladu v zmysle platných právnych predpisov. Nie je povolené používať Vozidlo k preprave nadrozmerných nákladov, nákladov, ktoré prekročia prípustnú hmotnosť vozidla, alebo  k preprave osôb za odplatu; tiež  nie je povolené používať Vozidlo na prepravu ľahko horľavých, rádioaktívnych, jedovatých alebo iných nebezpečných látok; na ťahanie alebo poháňanie akéhokoľvek iného vozidla alebo prívesu.
 15. Nájomca berie na vedomie, že vo Vozidle je zakázané fajčiť.
 16. Nájomca bol oboznámený a súhlasí, že všetky Vozidlá sú vybavené technológiou na sledovanie polohy Vozidla (GPS).
 17. Nájomca je povinný mať po celú dobu používania Vozidla pri sebe platný vodičský preukaz a všetky ďalšie doklady podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v mieste užívania Vozidla.


Volajte náš rezervačný tím +421 908 756 058 email: europcar@europcar.sk

Rovnako inteligentná aplikácia. Viac mobility.

Stiahnite si teraz mobilnú aplikáciu Europcar pre iPhone, iPad a Android!

Book a car or van rental with Europcar

Welcome to Europcar, a global leader in car rental and you can hire a car or a van from any one of our 3835 rental locations worldwide.

With over 60 years of experience in the industry, you can be sure that whether you are looking for a family car, sedan or prestige car for your business or leisure trips or need a van, Europcar has the vehicle to meet every car rental need. Make the most out of our large range of services to make car rental experience a unique experience. Make a car rental reservation online now!

 

wta logo 2016

World's Leading Car Rental Company Website

TripAdvisor Traveller's Choice 2016

TripAdvisor Traveller's Choice 2016