Rozšírenévyhľadávanie

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky prenajímateľa pre nájom motorových vozidiel


Článok 1 Uzatvorenie a doba platnosti zmluvy
Zmluva o nájme motorového vozidla je uzatvorená podpísaním Zmluvy o nájme motorového vozidla zmluvnými stranami a zároveň týmto dňom nadobúda aj účinnosť (ďalej len „zmluva“).
Uzatvorenie Zmluvy postupuje prenajímateľ nájomcovi právo na užívanie vozidla počas dohodnutej doby.
Platnosť zmluvy možno predĺžiť len so súhlasom zmluvných strán.


Článok 2 Prevzatie vozidla
Nájomca obdrží motorové vozidlo (ďalej len „vozidlo“) s plnou nádržou. Spolu s vozidlom a výbavou odovzdá prenajímateľ nájomcovi osvedčenie o evidencii vozidla, kľúče od vozidla a zabezpečovacích zariadení, príp.ďalšie doklady potrebné na úžívanie vozidla. Všetky poškodenia a pripomienky týkajúce sa prenajatého vozidla musia byť nájomcom uplatnené najneskôr pri prevzatí vozidla (t.j.skôr ako opustí parkovisko) a musia byť zaznamenané v zmluve o nájme.


Článok 3 Nájomné a iné poplatky
Nájomca zodpovedá za to, že prenajímateľovi zaplatí poplatky obsiahnuté v cenníku, ktorý je platný na začiatku prenájmu v čase podpísania zmluvy. Ďalej uhradí všetky pokuty a súdne výdavky súvisiace s parkovaním, dopravnými priestupkami alebo inými priestupkami voči zákonu uložené na dané vozidlo, voči nájomcovi, inému vodičovi alebo prenajímateľovi do vrátenia vozidla s výnimkou prípadov, kedy sa tak stane v dôsledku chyby prenajímateľa. V prípade omeškania nájomcu s platením nájomného, je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi spolu s nájomným úrok z omeškania a to vo výške 0,06% za každý deň omeškania.
Ak pri vrátení vozidla nie je nádrž pohonných hmôt plná, je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi poplatok za nedotankovanú nádrž pri vrátení vozidla podľa platného cenníka. V prípade, že nájomca doplní nádrž nesprávnym typom PHM, bude mu naúčtovaná plná nádrž a pokuta v zmysle platného cenníka.
V prípade neprimerane znečisteného interiéru vozidla pri jeho vrátení je nájomca povinný zaplatiť paušálny poplatok za neprimerane znečistený interiér vozidla podľa platného cenníka.
Počas doby nájmu znáša nájomca bežné náklady na prevádzku motorového vozidla.
Nájomca nie je oprávnený k započítaniu, zadržaniu alebo zníženiu nájomného a ostatných platieb spojených s nájmom, a to ani v prípade, že sú uplatňované práva zo zodpovednosti za vady alebo iné protipohľadávky.


Článok 4 Práva a povinnosti nájomcu
Motorové vozidlo, ktoré je predmetom nájmu, smie viesť len nájomca. Ak je nájomcom právnická osoba, smie motorového vozidlo viesť len jej zamestnanec, resp. člen štatutárneho orgánu. Nájomca nesmie vozidlo používať k účasti na akýchkoľvek motoristických, resp. športových podujatiach, používať na prepravu ľahko horľavých, rádioaktívnych, jedovatých alebo iných nebezpečných látok; predať, založiť, darovať, prenajímať alebo požičiavať tretím osobám; používať na prepravu cestujúcich alebo majetku za odplatu; používať na ťahanie alebo poháňanie akéhokoľvek vozidla alebo prívesu; používať k jazdám do zahraničia bez predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa; používať ak je pod vplyvom drog, alkoholu a iných omamných látok; používať spôsobom, ktorý je v rozpore so zmluvou alebo s jej účelom.
Nájomca je povinný použiť zabudovaný zabezpečovací systém proti odcudzeniu pri každom opustení vozidla.
Nájomca zodpovedá v plnom rozsahu za škody spôsobené nenáležitým zabezpečením vozidla.
Nájomca nie je oprávnený vykonávať žiadne zmeny na vozidle (prestavby alebo vnútorné úpravy) bez súhlasu prenajímateľa, inak je povinný nahradiť prenajímateľovi škodu spôsoboenú vykonaním uvedených zmien bez jeho súhlasu.


Článok 5 Práva a povinnosti prenajímateľa
Prenajímateľ je vlastníkom vozidla.
Opravy vozidla a predpísané pravidelné prehliadky vykonáva zásadne prenajímateľ. K vykonaniu opravy resp. predpísanej pravidelnej prehliadky tretími osobami je nevyhnutný predchádzajúci písomný súhlas prenajímateľa.
Náklady opráv vád alebo škôd, ktoré zavinil nájomca a ktoré neuhradí poisťovňa, hradí nájomca. Ak poisťovňa uhradí časť škody, nájomca hradí neuhradenú časť.


Článok 6 Poškodenie, zničenie, odcudzenie, strata motorového vozidla a zodpovednosť za škodu
Nájomca je povinný dbať, aby nedoško k zničeniu, poškodeniu, strate alebo odcudzeniu vozidla. Ak nájomca spôsobí škodu tretej osobe na jeho vozidle, inom majetku alebo zdraví, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi a polícii. Ak nájomca neoznámi vznik škody prenajímateľovi, nesie nájomca v plnom rozsahu zodpovednosť za škodu spôsobenú tretej osobe na vozidle, inom majetku alebo zdraví.
V prípade vzniku poistnej udalosti (poškodenie, odcudzenie vozidla) hradí nájomca spoluúčasť z výšky škody dohodnutú v zmluve.
V prípade dopravnej nehody, ktorej účasníkom sa stane nájomca s prenajatým vozidlom, je nájomca povinný upovedomiť bez zbytočného odkladu políciu a podať písomnú správu prenajímateľovi. Táto správa musí obsahovať predovšetkým mená a adresy účasníkov nehody a svedkov, evidenčné čísla zúčastnených vozidiel a označenie príslušného oddelenia PZ SR, ktoré nehodu vyšetrovalo.
Akékoľvek škody na vozidle vzniknuté počas doby nájmu (t.j.aj škody vzniknuté inak ako v dôsledku nehody) je nájomca povinný bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi a škody presahujúce 3.990 Eur tiež príslušnému oddeleniu PZ SR. Nájomca zodpovedá v plnom rozsahu za ním zavinené škody na vozidle. Nájomca je v prípade úplného zničenia alebo odcudzenia vozidla povinný uhradiť prenajímateľovi rozdiel medzi výškou nadobúdacej ceny vozidla a výškou plnenia poisťovne.


Článok 7 Vrátenie vozidla
 Dňom uplynutia dohodnutej doby je nájomca povinný vrátiť vozidlo vrátane príslušenstva, výbavy, dokladov a všetkých kľúčov prenajímateľovi na dohodnutom mieste v stave, v akom ho prevzal s prihliadnutím na bežné opotrebenie a prenajímateľ je povinný ho prevziať.
Vrátenie vozidla na inom ako dohodnutom mieste je možné len na základe dohody s prenajímateľom a za dodatočnú jednorázovú úhradu vo výške podľa platného cenníka.
Vrátenie vozidla vrátane príslušenstva, výbavy, dokladov a všetkých kľúčov po dni ukončenia platnosti zmluvy, sa považuje za oneskorené vrátenie vozidla a prenajímateľ je oprávnený mu ho odobrať, alebo uskutočniť kroky, ktoré uzná za vhodné, pričom je oprávnený použiť služby špecializovanej organizácie. Náklady spojené s odobratím vozidla nesie nájomca. V prípade oneskoreného vrátenia vozidla je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi nájomné za každý aj začatý deň omeškania s vrátením vozidla. V prípade straty kľúčov, alebo dokladov je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi za každý predmet, ktorý neodovzdá včas prenajímateľovi.


Článok 8 Skončenie nájmu
Prenajímateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť s okamžitým účinkom:
a,   pri omeškaní s platením nájomného po dobu dlhšiu ako 15 dní
b,   v prípade poškodenia vozidla
c,   v prípade úmrtia nájomcu alebo v prípade nespôsobilosti a zníženej spôsobilosti nájomcu na právne úkony, pokiaľ nebude možné previesť práva a povinnosti z nájomnej
d,   zmluvy na právneho zástupcu (dediča) v lehote určenej jedným nájomným obdobím
e,   pri nútenom alebo zamýšľanom zrušení alebo zániku firmy nájomcu alebo jeho živnosti, podstatnom zhoršení hospodárskej situácie nájomcu, t.j. pri začatí jeho likvidácie alebo vyhlásení konkurzu a pod.
f,    pri inom vážnom porušení ustanovení Zmluvy alebo Všeobecných obchodných podmienok
Nájom vozidla zaniká aj jeho zničením, stratou alebo odcudzením.


Článok 9 Záverečné ustanovenia
Zmeny sídla (bydliska) nájomcu musia byť prenajímateľovi ihneď písomne nahlásené. Až do oznámenia môže byť korešpondencia posielaná na poslednú známu adresu nájomcu, bez toho aby stratili právnu účinnosť.
Nájomca svojim podpisom na Zmluve súhlasí s tým, že údaje uvedené v Zmluve môžu byť spracovávané, poskytnuté, sprístupnené, uchovávané a elektronicky prenášané prenajímateľom, ktoroukoľvek dcérskou spoločnosťou, držiteľom licencie Europcar alebo pridruženou spoločnosťou spoločnosti Europcar.
Zmeny zmluvy, resp. týchto všeobecných obchodných podmienok je možné vykonať len vo forme písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami. Slovenská jazyková verzia je rozhodujúca.
Právne vzťahy podľa tejto zmluvy sa riadia slovenským právom a spravujú sa obchodnými zákonníkom v platnom znení aj v prípade, ak nájomca je fyzická osoba. Zmluvné strany zmluvy sa dohodli na tom, že v prípade sporu bude príslušný súd podľa miesta sídla prenajímateľa.
Táto zmluva a tieto všeobecné obchodné podmienky, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou, sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.


Volajte náš rezervačný tím +421-2-555 66666 email: europcar@europcar.sk

Rovnako inteligentná aplikácia. Viac mobility.

Stiahnite si teraz mobilnú aplikáciu Europcar pre iPhone, iPad a Android!

Book a car or truck rental with Europcar

Welcome to Europcar, a global leader in car rental and you can hire a car or a commercial van from any one of our 3835 rental locations worldwide.

With over 60 years of experience in the industry, you can be sure that whether you are looking for a family car, sedan or prestige car for your business or leisure trips or need a van or truck for a job, Europcar has the vehicle to meet every car rental need. Make the most out of our large range of services to make car rental experience a unique experience. Our free service Ready desk via online check-in is designed to get you out on the road as soon as possible, it’s a free service available in most stations. If you want to indulge in a little luxury on a business trip or on vacation, you can rent a chauffeur driven car rental can make all the difference to your journey. With FitRent, you get access to a flexible rental solution for your business. Make a car rental reservation online now!

 

wta logo 2016

World's Leading Car Rental Company Website

TripAdvisor Traveller's Choice 2016

TripAdvisor Traveller's Choice 2016